thương hiệu nổi tiếng

Phương pháp kinh doanh bằng tâm lý khách hàng “Chín mươi chín”

Lãi mỏng mà tiêu thụ nhiều là một sách lược và nghệ thuật định giá phù hợp với yêu cầu của quy luật kinh tế khách quan, cũng là biện pháp quan trọng để thương hiệu đi đến thắng lợi. Ngày nay phương pháp kinh doanh tâm lý đã trở thành sách lược được ứng